Wednesday 26 June


“MUZIEK DOET LEVEN”

WOORD VAN DE BISSCHOP MGR. KAREL CHOENNIE
Bekijkt u hier de promo video op Youtube

Geestelijke muziek en zang moeten ons binnenleiden in de stilte.

Bisschoppelijke JaaractieBeste vrienden,
Op de eerste dag van mijn benoeming tot bisschop op 11 november 2015 heb ik aangekondigd dat ik me zou inzetten voor een liturgische vernieuwing en vooral een herwaardering van de liturgische en geestelijke muziek en zang. Velen die dat hoorden beaamden dat, maar vulden meteen aan dat we in de kerk vrolijker en opgewekter moeten gaan zingen. Dat moet zeker gebeuren, maar muziek en zang doen meer met ons dan alleen ons vrolijker maken. Er is ook geestelijke muziek en zang die ons in contact brengen met onze ziel, of voor mensen die dat woord ziel niet meer kennen, in contact brengen met ons hart. De ziel en het hart verwijzen naar het innerlijk van de mens waar God tot ons spreekt. Daarvoor is het nodig dat we stil worden. De manier bij uitstek in alle godsdiensten om die vredige stilte te bereiken is via de religieuze muziek en zang.
De moderne hectische mens heeft muziek en zang versmald tot entertainment. Entertainment betekent letterlijk: er tussenuit halen. We hebben een hectisch en zwaar bestaan dus zetten we even een plaatje op, gaan naar een show om even geëntertaind te worden, om er even de zorgen te vergeten. De muziek moet ons vrolijk stemmen. U kunt muziek als entertainment vergelijken met een bokser in de boksring die na iedere ronde door de bel ‘er even tussenuit’ wordt gehaald om opgepept te worden, waarna die weer in de ring gaat om de marteling voort te zetten. We moeten er dus voor waken dat onze kerkdiensten en liturgische vieringen niet verworden tot religieus entertainment, vluchtig plezier om aan de boze wereld te ontsnappen. Religieuze muziek moet de wereld transformeren.
Het doel van religieuze muziek is om de mens tot rust en stilte te brengen. Zingen wordt dan luisteren. Luisteren naar de stem van ons hart. Religieuze muziek moet onze ontvankelijkheid vergroten voor een diepere realiteit, voor het mysterie dat we zelf zijn als mens en voor het mysterie van God. Religieuze muziek en zang maken dat we God’s aanwezigheid kunnen ervaren en dagen ons uit om buiten ons zelf te treden en de ander in vrede te ontmoeten.
De Bisschoppelijke Jaaractie heeft dit jaar tot doel gelden in te zamelen om religieuze zang en muziek een krachtige impuls te geven binnen de liturgie. Ik hoop van harte dat u zult bijdragen maar vooral dat u zelf aan de slag gaat. Ontwikkel uw eigen talent of maak het mogelijk dat anderen hun talent ontwikkelen.


GEBED BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE

Heer,
Wij danken U voor het leven
en de tijd die U ons gunt
om onze talenten te ontwikkelen.
Heel in het bijzonder danken wij U
voor de gave van zang en muziek.
U schenkt ons zo de mogelijkheid
om alles wat er in ons leeft
uit te drukken in een universele taal.
Schenk ons uw Geest
die ons blijft inspireren
tot creaties die tijd en plaats overstijgen.
Help ons Heer
om van Uw grootheid te blijven zingen
door Christus, Uw Zoon.
Amen.INTRODUCTIE

Dit jaar, 2017, organiseren we in het Bisdom Paramaribo voor het eerst de “Bisschoppelijke Jaaractie” (BJA). De BJA biedt ons als katholieke gelovigen de gelegenheid om de missie van ons bisdom te ondersteunen en de liefde van Christus uit te dragen door ons geloof in actie om te zetten. Alle bisdom afdelingen, projecten en programma’s die gesteund worden met deze actie hebben als doel te voorzien in zowel de materiële als geestelijke behoeften van onze gemeenschap en verder te reiken dan hetgeen individuele parochies op zich zelf zouden kunnen bewerkstelligen. De BJA zal jaarlijks gehouden worden waarbij steeds een ander thema door de bisschop wordt gekozen.
Voor deze eerste actie heeft de bisschop gekozen voor het thema : “Muziek doet leven“. De middelen die uit de actie worden verkregen zullen aangewend worden om de muziek en zang in onze liturgie te verlevendigen. Waarom is dit belangrijk voor ons bisdom ?
Inspirerende en boeiende liturgische vieringen zijn van wezenlijk belang om de katholieke gemeenschap blijvend samen te brengen en vast te houden. Het werken aan de kwaliteit van de vieringen is daarom van uiterst strategisch belang voor alle parochies en gemeenschappen van het bisdom. Wij zien daarom graag dat in 2017 alle parochies en gemeenschappen in hun beleid actieve aandacht hieraan besteden. Van parochieraden wordt gevraagd om geregeld dit strategische punt gezamenlijk te bespreken, te evalueren hoe het er bij de vieringen voor staat, en concrete stappen te nemen om tot steeds hogere kwaliteit te komen.
Muziek en zang zijn essentieel voor de kwaliteit van de vieringen. We dienen te werken aan het verbreden van het liederenrepertoire dat in de vieringen gebruikt wordt, op zo een wijze dat voor de verschillende leeftijdsgroepen van de parochies de vieringen aansprekend en boeiend zijn, en meer nadrukkelijk aansluitend op het Surinaamse, Caribische levensgevoel in zang en muziek. Belangrijk is ook het steeds weer verbeteren van de muzikale begeleiding van de vieringen en het steeds weer bereid zijn daar energie, tijd en geld voor vrij te maken.
Wij willen als bisdom ook werken aan de vorming van jeugdig kader, immers de jeugd heeft de toekomst. Investeren in de muzikale vorming van jongeren met muzikaal talent zal er voor zorgen dat de kerk in ons land steeds meer de Surinaamse identiteit in zich verankert en een eigen Surinaams gezicht krijgt.


WAT ZIJN CONCREET DE PLANNEN ?

Concreet zal invulling worden gegeven aan deze voornemens door:
1. Het laten overkomen van twee Caribische kerkelijke muziek experts t.w. eerwaarde heer Pascal Jordan en Mgr. John Lewis, voor het verzorgen van workshops en trainingen t.b.v. onze koren, solo zangers en zangeressen en muzikanten.
- Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de aankoop van muziekinstrumenten waarbij met name de minder draagkrachtige parochies en kerkgemeenschappen tegemoet gekomen zullen worden.
- Middels speciale programma’s de parochies stimuleren om te investeren in de muzikale begeleiding van de vieringen, met name de parochies waar dat nog niet het geval is. Parochies die al een koor of combo hebben zullen verdere coaching krijgen.
- Het organiseren van competities voor componisten en koren om de creativiteit en kwaliteit van onze muziek en zang te stimuleren en te verbeteren.
- Het stimuleren van het gebruik van Surinaamse talen en muziekinstrumenten uit de verschillende culturen die ons land rijk is.

DE DOELEN VAN DE BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE

Het geestelijke doel
We zijn allemaal trouwe beheerders van God’s schepping en van Zijn Kerk. Met deze actie nodigen we onze katholieke gelovigen uit om gul te geven en hiermee zich (meer) bewust te worden van een levenswijze als dienaren van God. Wij ontvangen de gaven van God in dankbaarheid, wij koesteren ze en gebruiken ze op een goede en verantwoorde wijze. We delen wat wij ontvangen hebben op een eerlijke en liefdevolle manier met anderen en geven het met rente terug aan de Heer. De BJA biedt ons die gelegenheid om een deel van onze giften met rente terug te geven aan de Heer en zo doende te delen met onze broeders en zusters. Dit jaar, wanneer wij onze bijdrage doen, denken we met name aan de opbouw van onze gemeenschap door de gezamenlijke vieringen van ons geloof nog inspirerender en boeiender te maken.
Het financiële doel
Dit eerste jaar is de aftrap van de BJA en wij willen geen financieel doel stellen. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel het geval zijn.
Het participatie doel
Elke katholieke gelovige dient de gelegenheid te krijgen om mee te doen met de BJA, indien hij/zij zich dit kan veroorloven. Meedoen is niet verplicht maar wij vragen u wel om dit in gebed te brengen en mee te gaan met deze prachtige onderneming die onze kerk in staat zal stellen nog meer vreugde en bezieling te laten uitgaan van haar vieringen. We gaan voor een zo groot mogelijke participatie van onze gelovigen.


BESTEDING VAN DE MIDDELEN

De opbrengst van de BJA zal – na aftrek van de kosten van organisatie en administratie - worden ondergebracht in de projectadministratie van het Bisdom Paramaribo als projectmiddelen ten behoeve van het project “Muziek doet leven”. De besteding zal geschieden volgens bestaande procedures voor besteding, uitvoering en rapportage.

Bisschoppelijke Jaaractie