Sunday 28 May

 

Welkom op de pagina van Marriage Encounter Suriname (MES)

Onze Visie:
Het veranderen van onze Wereld

Onze Zending:
Het doen herleven van de Sacramenten van het huwelijk en de Geestelijke Staat,
en te helpen bij de vernieuwing van de kerk.

Onze Waarden
"…houd van elkaar zoals ik van jullie heb gehouden,"
Leven in verantwoordelijke en intieme verhouding
met onze partner en met God en de handen uit te steken naar anderen.


We doen dit door:

 • Te erkennen dat we op Reis zijn.
 • Er naar te streven open en eerlijk te communiceren door Dagelijkse Dialoog.
 • Te proberen Seksuele Intimiteit te onderhouden door onze contacten door de dag heen, tot Liefdevolle Daden te maken.
 • Te bidden als koppel en als gezin.
 • Te leven in het bewustzijn dat we Levende Sacramenten zijn (zichtbare tekens van God's Liefde).
 • Het bekend maken van de Katholieke weekend ervaring aan getrouwde koppels, priesters en religieuzen in ons land.
 • Het zorgen voor voortdurende ondersteuning voor onze dialogale manier van leven door:
 • De dialoog avonden te bezoeken

Ondersteunings
Gemeenschappen (Commissies).
Verrijkingen (Dieper Weekends).

 • Het delen van onze relatie en familie waarden op welke manier we ook kunnen.
 • Het helpen van alle koppels om een vreugdevol en gelukkig huwelijksleven te leiden.
 • Het bevestigen van onze Priesters en Religieuzen.

OORSPRONG
In de zestiger jaren hebben een aantal echtparen en priesters hun levensverhalen bij elkaar gelegd om te kijken hoe het komt dat er veel mis gaat in het huwelijk, en hoe het komt dat er verwaarloosde kinderen ontstaan. Ze kwamen erachter dat ze te w einig tij d maken voor goede momenten in de relatie. Momenten waarbij we echt even stil kunnen staan om te zien van waaruit we begonnen zijn als man en vrouw en als priester: onze droom voor ons leven. En zo is er een "M.E.-weekend" ontstaan waarin de deelnemende echtparen (variërend van 5 tot 14) deze levensverhalen kunnen beluisteren van een team, bestaande uit: een priester en één of meer echtparen. Door te luisteren naar het team worden de deelnemers gestimuleerd om ook hun eigen verhaal te bekijken en dat van hun partner. Dat gebeurt echter in de privé sfeer van hun partner zijn. Het blijft dus een unieke, persoonlijke ervaring van ieder paar. Marriage Encounter is inmiddels een wereld-wijde organisatie en in 86 landen worden intussen weekenden georganiseerd. In Suriname gebeurt dat sedert 1988.

Wat is dat eigenlijk?
Kort gezegd: Marriage Encounter (ontmoe-ting in het huwelijk) is een georganiseerd weekend waarin echtparen elkaar ontmoeten in het huwelijk. Door de moderne techniek staan we in kommunikatie met de hele wereld, maar we zijn arm gebleven in onze menselijke kontakten en in onze onderlinge relaties. Vooral tussen ons als man en vrouw. Een weekend samen stil staan en tijd nemen voor onze relatie, Is daarom een genade, een geschenk. Een geschenk van mij naar jou, mijn partner.

Stichting Marriage Encounter Suriname
Openbaar Stichtingenregister nr. 1918
PoB 2612 - Paramaribo Suriname
Bank: DSB # 11 70 694

Wat willen we met ME ?
De Roeping van de priester is: 
Echtparen helpen hun relatie te vernieuwen
De Roeping van de echtparen is: 
in eenheid en nabijheid te leven en zo teken van liefde te zijn, Gods levengevende liefde.


a) De Roeping van de priester is te verbinden en te wijden, tot vergeving en verzoening te brengen, met respect en waardering zien hoe paren leven en zich bekommeren om hun liefde.
Hoe kan een priester anders dit doen, als hij niet weet wat er gaande is?

b) De echtparen geven aan de priester geborgenheid, scheppen een klimaat, dat hem met zichzelf in contact kan brengen en het bevraagd hem.
Het is een absoluut nieuwe relatie tussen priester en echtpaar, waarmee we iets bijzonders, iets nieuws betekenen voor de kerk, het complement van twee sacramenten.
Het gaat niet om wat het huwelijk is, maar om wat getrouwd zijn betekent; niet om wat priesterschap is, maar om wat priester zijn betekent....Het gaat niet om wat mensen horen, maar om wat ze zien.... vooral bij de priester.
Het is van groot belang voor de priester, het leider zijn om te zetten in getuigend leiderschap van de waarde die we leven.
We zijn ontzettend belangrijk als we getuigen zijn van hoe we dag na dag, stap voor stap"het getrouwd zijn" leven, "het priester zijn" leven.

c) Kenmerk van KERK zijn is:
Eenzelfde geloof hebben en willen toebehoren.
Vanuit deze kerk moet de oproep klinken:
Willen jullie TEKEN zijn van waartoe je bent geroepen?.... Lichaam van Christus zijn.
Niet als twee mensen van goede wil, maar als bezielde mensen, Gods plan leven.
Je kan niet op jezelf Sacrament zijn. Het is mijn antwoord op de roep van de gemeenschap.
Ja zeggen....
Teken zijn van het verband dat er is tussen onze liefde en de liefde van Christus.
Het is een vraag van identiteit en niet van activiteit.
De roep van de gemeenschap, ons ja, ons engagement, heeft in Zijn kerk ons ja-woord aan elkaar tot antwoord.

d) De priester wordt door de gemeenschap geroepen om zijn identiteit in te wisselen; dat gebeurt door de persoon van de bisschop.
De bisschop draagt de verbondsring. Hij is het hoofd, herder van een diocees. Wij eerbiedigen hem.... niet als heerser.... maar als herder, als hoeder van de gemeenschap. Door hem worden we geroepen, precies zoals de gemeenschap om een priester roept, dat verandert zijn identiteit. Priester zijn is geen dienst.... Priester zijn, is een teken van een concreet relatieleven in gemeenschap. Sacrament zijn is, teken zijn is ons verbond, dat een concrete vorm aanneemt door het scheppen van gemeenschap om ons heen. 

e) Onze Marriage Encounter gemeenschap is kerk, een ware geloof- gemeenschap.
We zijn geroepen om Sacrament te Leven in relatie en met die gemeenschap. We zijn niet het hele lichaam van Christus, maar we zijn een wezenlijk deel. Het is niet langer 2 leken en 1 priester maar "een paar" en "een priester" ten dienste van een levend lichaam van Christus, het opbouwen van een kerk.Een echtpaar kan de stem van de kerk zijn, die de wijding van de priester kan bevestigen, opdat de priester ja kan zijn aan de roep van het echtpaar, niet als een functie, maar als een nieuw beleven van het gegeven jawoord. Getrouwd zijn is geen levensstaat, maar een manier van liefhebben. En dat te leven ...buiten het doen.... samen. Het uitleven in allerlei aspecten van relatie geeft een grote levensvreugde.

f) M.E. is niet een apart geval met zijn liefdesavontuur.
Wij zijn gevestigd in de wortels van de kerk, die we heel concreet beleven. Dit avontuur begint heel eenvoudig.... leren dat liefhebben een beslissing is. Het is een manier van spiritualiteit beleven. Het is een vernieuwde manier om vlees en bloed te geven, te incarneren, wat de boodschap van het evangelie is. Geloven en kerk zijn is geen overtuiging, maar een manier van leven. Het is een manier van je openen voor elkaar, van je geven aan hen, die honger, dorst hebben en dan zeggen:
Dit is mijn lichaam. 
Jezus heeft ons allen gezegd. Doe dit en ik zal onder jullie nooit sterven. Dit alles vinden we terug in de stappen om aan eenheid te werken, door te bouwen aan de relatie, door open communicatie: een Teken zijn voor de kerk.

Love & shalom
Namens het Nationaal team

 Wat heeft de Canon te zeggen over pastorale zorg en huwelijksviering 
blz 473.
Hoofdstuk 1 
pastorale zorg en wat aan de huwelijksviering vooraf moet gaan. 

Can. 1063 -
De zielzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de eigen kerkelijke gemeenschap de Christengelovigen begeleiding biedt, opdat hierdoor de huwelijksstaat in een christelijke geest bewaard blijft en in volmaaktheid groeit. Deze begeleiding moet vooral geboden worden door:

 1. prediking, een aan minderjarigen, jongeren en volwassenen aangepaste catechese, zelfs met het gebruik van de sociale communicatiemiddelen, opdat de christengelovigen daardoor onderricht worden in de betekenis van het Christelijk huwelijk en in de taak van Christelijke echtgenoten en ouders.
 2. persoonlijke voorbereiding om in het huwelijk te treden, opdat de huwenden daardoor tot een goede gesteltenis gebracht worden met betrekking tot de heiligheid en de plichten van hun nieuwe levensstaat.
 3. een vruchtbare liturgische huwelijksviering, opdat daardoor aan de dag treedt dat de echtgenoten het mysterie van de eenheid en van de vruchtbare liefde tussen Christus en de kerk betekenen en eraan deelhebben;
 4. het verlenen van hulp aan gehuwden, opdat zij, door het getrouw bewaren en behoeden van het huwelijksverbond, ertoe komen van dag tot dag een heiliger en rijker gezinsleven te leiden

Can. 1064 het is aan de plaatselijke Ordinaris ervoor te zorgen dat deze begeleiding naar behoren geregeld wordt,, na ook mannen en vrouwen, die blijk geven van ervaring en deskundigheid, gehoord te hebben, indien dit geschikt lijkt.