Sunday 28 May
Bisschoppelijk wapen

De wapenspreuk ‘Diliges Dominum et Proximum’– ‘Bemin de Heer en de naaste’ – is een beknopte samenvatting van Christus’ leer over wat het voornaamste gebod isin de Wet (Mt. 22,34-40; Mc. 12,28-31; Lc. 10,25-28).

Als eerste gebod neemt Christus het Sjema uit Dt 6,4-9, de geloofsbelijdenis van Israël, die een verdere uitbouw is van het begin van de Tien Geboden (Ex. 20,1-17 en Dt. 5,1-21) en dat in de Joodse bijbelse traditie ’s morgens en ’s avond gebeden wordt:“U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en heel uw verstand.” Naast dit eerste gebod plaatst Christus vervolgens als tweede gebod, daaraan gelijkwaardig, een tekst uit Leviticus 19,18: “Bemin uw naaste als uzelf.” Bij Matteüs22,40 zegt Jezus “Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.” Lucas verbindt dithoogste gebod met de parabel van de Barmhartige Samaritaan om duidelijk te maken wie de naaste is. De liefde voor God is voor de mens altijd het antwoord op Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons.

De hoed met de kwasten is de universele aanduiding dat dit een bisschoppelijk wapen is, want dit is de prelatenhoed van een bisschop in vorige eeuwen.

De kleuren in het schild verwijzen naar de Surinaamse vlag en symboliseren naast de betekenis die ze hebben in de vlag, ook de kerkelijke symboliek.Groen staat voor vruchtbaarheid en voor hoop. Geel staat voor de toekomst en geloof, rood voor de daden van liefde en wit voor vrede en harmonie.
Uit respect voor mijn directe voorgangers heb ik in het schild een deel van hun symbolen overgenomen. Van monseigneur Aloysius Zichem zijn de drie cirkels die in elkaar grijpen om de eenheid in verscheidenheid aan te duiden van ons volk. De innige verbondenheid wordt bewerkt door de liefde waarvan de fayalobi in het centrum van iedere cirkel zit. Zo drukt dit symbool zijn wapenspreuk uit:
‘Amoretraxitomnia’ – ‘Door de liefde heeft Hij [God] allen tot zich getrokken.’

Van monseigneur Wilhelmus de Bekker is de palmboom aan het water overgenomen met de verwijzing naar Psalm 1, als een boom aan het water geplant. De palm staat symbool voor overwinning na strijd. Het water is de zee die ons scheidt van en verbindt met de rest van de wereld. Dit herinnert ook aan de verscheidenheid van afkomst uit de verschillende volken, rassen en talen die tezamen de Surinaamse natie vormen. Maar ook verwijst de palmboom naar Batavia, waar de zalige. Petrus Donders zich tot naaste maakte voor de melaatsen in hun bitter levenslot, en zo een levend voorbeeld werd van wat Christus’ woorden: ‘Bemin de Heer en de naaste’, betekenen.

De zon staat hoog aan de hemel als teken van Christus, die de zon van gerechtigheid is (Lc. 1,78 als vervulling van de messiaanse profetie van Maleachi 3,20).

In het onderste deel van het schild, verwijst de duif naar gerechtigheid en vrede, twee constante thema’s in de Bijbel. De vrede is de vrucht van gerechtigheid. De duif symboliseert die vrede en verwijst ook naar het verbond met Noach. Maar vooral wordt de Heilige Geest door de duif gesymboliseerd. De Geest die ons in vuur en vlam zet opdat wij enthousiast het evangelie kunnen verkondigen.

De dubbele ‘M’ staat voor Maria, moeder van Barmhartigheid,‘ Mater Misericordiae.’ Deze titel van Maria kan men op twee manieren vertalen: Moeder van de Barmhartige en Moeder van Barmhartigheid. Het Hebreeuws woord voor barmhartigheid is nauw verbonden met het woord voor moederschoot.

Barmhartigheid is tedere en zorgzame liefde. De opdracht van Christus is: “Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is” (Mt 5,48).