Sunday 28 May

DE BIJBEL, HET LEVEND WOORD VAN GOD

WOORD VAN DE BISSCHOP:
Beste vrienden,

Bischoppelijk jaaractie 2019 - de Bijbel, het levend Woord van God.Dit jaar stellen wij de Bijbel centraal in de bisschoppelijke jaaractie. Ik zou willen dat er in iedere parochie of kerkgemeenschap er groepen gevormd worden die samenkomen rond Gods woord. De Bijbel kan door iedereen gelezen worden en heeft voor iedereen een boodschap. Wanneer wij de Bijbel samen lezen en erover met elkaar in gesprek gaan dan ontstaat er een hechte gemeenschap. Door de Bijbel te lezen ontmoeten wij de Heer en laten wij hem toe ons leven te veranderen. Belangrijk is dat we voor het lezen van de Bijbel eerst de heilige Geest aanroepen om ons te verlichten. Het woord van God is een bron van leven en geluk. Ik spoor daarom iedereen aan om de Bijbel zelf ter hand te nemen en eruit te lezen.
Het jaar 2019 markeert de 50e verjaardag van de oprichting van de Katholieke Bijbelse Federatie. Het jaar 2020 markeert de 1600e verjaardag van de dood van de heilige Hiëronymus, de grote vertaler van de Bijbel, die probeerde de Schriften in de 'gewone' alledaagse taal van gewone mensen te maken, om zo het geschreven Woord van God voor iedereen beschikbaar te maken. Zijn ijver om de Schriften toegankelijk te maken voor mensen komt voort uit zijn overtuiging dat "ignorantia Scripturarum ignorantia Christi est" (onwetendheid van de Bijbel is onwetendheid over Christus).

De gelukkige samenloop van deze twee verjaardagen inspireerde het uitvoerend comité van het CBF om de CBF-leden aan te moedigen 2020 te markeren als een "Jaar van het Woord van God" vanaf de eerste zondag van de advent (1 december 2019) tot het feest van de Heilige Hiëronymus. (30 september 2020). We hopen dat een jaar gewijd aan het Woord van God. Pastors en instellingen zoals het Pastorale Centrum zullen zich inzetten voor de Bijbelse Pastorale Bediening in alle landen om hun inspanningen te hernieuwen, om het Woord van God centraal te stellen in het leven en de missie van de Kerk, zoals gevraagd door Heilige Johannes Paulus II (zie Tertio Millennio Adveniente 36), door paus Benedictus XVI in het licht van de bisschoppspodia 2008 (zie Verbum Domini 73), en meest recent door paus Franciscus in Evangelii Gaudium (zie §174).

De Bisschoppelijke Jaaractie heeft dit jaar tot doel gelden in te zamelen om de Bijbel; het Levend Woord van God die plaats te geven binnen het gezin, familie en parochie leven. Ik hoop dat u zult bijdragen maar vooral dat u zelf aan de slag gaat. Het Woord van God is en blijft actueel in ons leven.

GEBED BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE

Heer,
Reeds in het begin hebt U gesproken en de wereld werd geschapen.
U hebt tot Abram gesproken en Uw Woord is werkelijkheid geworden.
In Jezus Christus is het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Vervul ons van Uw Geest dat wij de kracht in Uw Woord ervaren en
met elkaar delen om zo missionair te zijn om met vreugde
Uw Woord te verkondigen aan heel de schepping.
Help ons Heer om te blijven getuigen van Uw grote daden door Christus,
Uw Zoon en onze Heer
Amen.


INTRODUCTIE

Voor u ligt de handleiding van de Bisschoppelijke Jaaractie 2019 met als thema “ De Bijbel, Het levend Woord van God”.
In 2017 werd voor het eerst de Bisschoppelijke Jaaractie (BJA) gehouden die als thema had “Muziek doet leven”. De bedoeling van de jaaracties is uiteraard dat ze jaarlijks gehouden worden met steeds een ander thema dat door de bisschop wordt gekozen. Voor het verloop van de BJA 2017 verwijzen wij u naar het verslag hiervan. Er waren de gebruikelijke kinderziekten die onder andere ook hebben gemaakt dat er in 2018 geen actie gehouden kon worden. Maar wij gaan onverkort door en werken er naar toe dat de jaaracties inderdaad ook jaarlijks gehouden kunnen worden, terwijl wij gaande het proces telkens verbeteringen aanbrengen.
Ook deze keer weer rekenen wij op de steun van alle parochies en de RK gelovigen van het Bisdom Paramaribo. Naast het financiële doel heeft de BJA namelijk als een Stewardship actie de bedoeling om onze kerk spiritueel te versterken en bij de gelovigen bewustwording aan te wakkeren over hun eigen verantwoordelijkheid als christen. Wij streven naar meer eenheid, saamhorigheid, dienstbaarheid en solidariteit in ons Bisdom.
In deze handleiding vind u alle informatie over de BJA 2019, tijdschema’s, formulieren en instructies voor de administratie van deelnemers.
Het thema: “De Bijbel, Het Levend Woord van God” is gecentreerd rond de Bijbel, het Heilig Woord van God, dat als een rode draad door het leven van elke christen gaat. Het is daarom belangrijk dat wij het Woord van God kennen, bestuderen en ook toepassen in ons leven. Daarnaast staat het Woord van God niet los van de Traditie van onze Kerk, het is namelijk juist in de geschiedenis van Gods volk Israël en na de komst van Christus in de geschiedenis van onze Kerk dat het Woord levend is en blijft. Middelen die verkregen worden uit de BJA 2019 zullen daarom worden aangewend voor projecten en programma’s in ons Bisdom die kennis, beleving en actualisering van Gods Woord in het leven van elke gelovige moeten bevorderen. Door de Catholic Bible Federation (CBF) is het jaar 2020 uitgeroepen tot het jaar van het Woord van God. Dit bijzonder jaar loopt vanaf de eerste zondag van de Advent op 1 december 2019 tot en met het feest van de Heilige Jerome op 30 september 2020 en valt dus goed samen met het thema van onze BJA.
Wij wensen u succes toe met de actie en danken u bij voorbaat voor alle medewerking.

DE DOELEN VAN DE BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE

Het geestelijke doel
We zijn allemaal trouwe beheerders van God’s schepping en van Zijn Kerk. Met deze actie nodigen we onze katholieke gelovigen uit om gul te geven en hiermee zich (meer) bewust te worden van een levenswijze als dienaren van God. Wij ontvangen de gaven van God in dankbaarheid, wij koesteren ze en gebruiken ze op een goede en verantwoorde wijze. We delen wat wij ontvangen hebben op een eerlijke en liefdevolle manier met anderen en geven het met rente terug aan de Heer. De BJA biedt ons die gelegenheid om een deel van onze giften met rente terug te geven aan de Heer en zo doende te delen met onze broeders en zusters. Dit jaar, wanneer wij onze bijdrage doen, denken we met name aan het Woord van God, voedsel voor elke dag. Dat wij God beter leren kennen en liefhebben door Zijn Woord, in elke situatie van het leven.

Het financiële doel
Om de projecten en programma’s die zijn gepland te kunnen uitvoeren is een bedrag van SRD 200.000,= begroot. Ons streven is daarom om minimaal dit bedrag te kunnen inzamelen.

Het participatie doel
Elke katholieke gelovige dient de gelegenheid te krijgen om mee te doen met de BJA, indien hij/zij zich dit kan veroorloven. Meedoen is niet verplicht maar wij vragen u wel om het in gebed te brengen en mee te gaan met deze prachtige onderneming die onze gelovigen dichter bij God moet brengen door een grotere kennis en diepere beleving van Zijn Woord. We gaan voor een zo groot mogelijke participatie van onze gelovigen.

WAT ZIJN CONCREET DE PLANNEN ?

Om concreet uitvoering te kunnen geven aan het thema “De Bijbel, Het Levend Woord van God” zijn er enkele projecten en programma’s uitgewerkt t.w.:

  • Uitgave van een basisboekje over de Bijbel waarin ook kort de geschiedenis van Israel wordt belicht.
  • Bijbel animatie: Lectio Divina trainingen in het geheel Bisdom (stad, district, binnenland). Programma’s voor pastorale Bijbel animatie in alle Bisdom en parochie werkgroepen. Benodigde materiaal hierbij ontwerpen en produceren.
  • Speciaal pamflet vervaardigen voor personen die een katholieke Bijbel aanschaffen. In dit pamflet wordt kort informatie verschaft over vorm en inhoud van de Katholieke Bijbel, waar deze kan worden aangeschaft, links naar relevante websites.
  • Inkoop van Bijbels die ter verkoop zullen worden aangeboden (principe van revolving fund).


BESTEDING VAN DE MIDDELEN

De opbrengst van de BJA zal – na aftrek van de kosten van organisatie en administratie - worden ondergebracht in de projectadministratie van het Bisdom Paramaribo als projectmiddelen ten behoeve van het project “De Bijbel; Het Levend Woord van God”. De besteding zal geschieden volgens bestaande procedures voor besteding, uitvoering en rapportage.

Bisschoppelijke Jaaractie