Sunday 28 May

"Het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo is een open geloofsgemeenschap, die bezield door het Evangelie van Jezus Christus, mensen samenbrengt in liefde en solidariteit, en op grond van haar zending door Christus gegeven, werkt aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping”.

In de toelichting die aan deze Mission Statement werd toegevoegd, wordt aangegeven dat het Bisdom deel is van de katholieke Wereldkerk met haar eigen ordening en verbondenheid met de bisschop van Rome, de paus. Het hoofd van onze lokale geloofsgemeenschap is de bisschop.

Het Bisdom draagt de naam van de stad waar deze bisschop zijn zetel (katheder) heeft, namelijk Paramaribo. Zij is een open gemeenschap, doorzichtig en transparant, open voor kritiek, zonder geheimen. Zij is ook open naar de wereld en gaat de dialoog aan met andere religies, volken en culturen. Zij tracht ook door inculturatie de rijkdom van de culturen der volkeren een plaats te geven. Zij is een gemeenschap, waar er naast de rechten en plichten vooral ook zorgzaamheid is naar elkaar en naar de samenleving.

Het Evangelie van Jezus Christus is de grondslag en de samenbindende factor van de geloofsgemeenschap. Bezield verwijst naar de Geest van God, die inspiratie en leiding geeft aan het Bisdom . We zijn een geloofsgemeenschap die mensen samenbrengt, omdat het katholiek geloof geen individualistisch, egocentrisch geloof is, maar zich richt op de ander. Door mensen samen te brengen worden wij het Lichaam van Christus . Haar gesteldheid is die van liefde en solidariteit, waarin gestreefd wordt naar eenheid met zorgzaamheid. Het voegwoord “en” verbindt de eerste activiteit van “samenbrengen” met de tweede activiteit van “werken aan”. Zo brengt de Mission Statement duidelijk de twee aspecten tot uitdrukking: zowel het ene als het ander zal aandacht krijgen, daar het ene niet automatisch voortvloeit uit het ander.

Dit alles doet het Bisdom op grond van haar zending door Christus gegeven. Christus heeft zeer nadrukkelijk voor Zijn hemelvaart de leerlingen de opdracht gegeven te gaan verkondigen. Het evangelie drukt dit op twee manieren uit: “gaat en onderwijst alle volken” en “maakt ieder tot Mijn leerling” (Mt.28:16-20). Deze zendingsopdracht heeft het Bisdom derhalve.

Gerechtigheid en vrede zijn de richtinggevende woorden in het evangelie . Door gerechtigheid te doen en tot stand te brengen, zal de vrede bewerkt worden. Hierbij wordt recht gedaan aan de heelheid van de schepping, een begrip dat de vrucht is van het conciliair proces dat zich de laatste twee decennia in Kerkelijke kring heeft voltrokken. Het Bisdom zal aldus programma’s ontwikkelen waarin recht gedaan wordt aan de vele oproepen, ondermeer ook van de paus, om ook het ecosysteem te bewaken, te behoeden en te herstellen als plicht van de mensheid om zorg te hebben voor heel de schepping.

De Mission Statement vormt het fundament van het beleid van het Bisdom. Daarin vragen de ontwikkelingen in Kerk en samenleving die in de eerste twee delen van dit beleidsplan in beknopte vorm zijn weergegeven, om bezinning en actieve antwoorden. In het beleid dat ons Bisdom de komende vijf jaar zal nastreven, wordt getracht aan de hand van hetgeen daar geconstateerd wordt, beleidskeuzes te maken die zoveel mogelijk projectmatig zullen worden voorbereid en uitgevoerd.