Sunday 28 May

Het Bisdom Paramaribo heeft een zegel waarin haar identiteit wordt uitgedragen. Op de buitenrand staat daarom in het latijn de tekst “Sigillum Dioecesis Paramaribo”, hetgeen betekent “Zegel van het Bisdom Paramaribo”.
Het binnenschild toon twee sleutels en een zwaard. Dit zijn twee symbolen uit de kerkelijke kunsttraditie, die verwijzen naar de twee patroonheiligen van het Bisdom, namelijk de heiligen Petrus en Paulus.

H.Petrus
Petrus was één van de twaalf apostelen van Jezus Christus. Naar hem verwijst het symbool van de twee sleutels. Dit gaat terug op een gebeuren dat aangetekend staat in het evangelie volgens Matteüs:
“Maar gij”, sprak Jezus toen tot de apostelen, “wie zegt gij dat Ik ben?” Simon Petrus antwoordde: “Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God”. Jezus hernam: “Zalig zijt Gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op Mijn beurt beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn” (Mt. 16:15-19).

Christus gebruikte dus de symboliek van het geven van de sleutels van het Rijk der hemelen om uit te drukken dat Hij Petrus aanstelde als hoofd van de kerkgemeenschap en dat Petrus daarin geleid zou worden door God zelf.

H.Paulus
Paulus is pas enige jaren na het sterven en verrijzen van Jezus Christus tot bekering gekomen. Hij heeft zich toen met grote toewijding ingezet om Christus te verkondigen aan de volkeren. Paulus heeft het Woord van God gepredikt en ook neergeschreven in vele brieven die hij stuurde aan de kerkgemeenschappen waar hij verbonden mee was. Zijn leer heeft zeer veel bijgedragen tot het in diepgang nadenken over de betekenis van de verlossing in Jezus Christus.

Het symbool van het zwaard verwijst daarom naar Paulus’ diepzinnige verkondiging van het Woord van God, omdat er in één van de brieven van het Nieuwe Testament geschreven staat:
“Het Woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem verborgen” (Hebreeën 4:12-13).