Sunday 28 May

Op 12 februari 2015 heeft de Commissie Justitia et Pax (CJeP) van het RK Bisdom Paramaribo een doorstart gemaakt.
Justitia et Pax is Latijn voor Gerechtigheid en Vrede en is een katholieke mensenrechtenorganisatie.
Wat is het doel van de CJeP?
Justitia et Pax adviseert de Bisschop over zaken die met mensenrechten te maken hebben. Het doel is om te protesteren tegen schendingen van mensenrechten in Suriname en daarbuiten. Dat kunnen concrete schendingen betreffen, maar ook het onrecht dat in structuren, regels en wetten verborgen zit. Justitia et Pax signaleert onrecht en denkt mee over oplossingen . Zij zal zich kortom richten op sociaal-maatschappelijke vraagstukken tegen de achtergrond van de sociale leer.

De sociale leer is een verzameling grondbeginselen over de door de kerk voorgestelde goede samenleving . Deze leer doet een appel op alle gelovigen, en nog breder, op alle mensen van goede wil die zich willen inzetten voor een wereld waarin er respect is voor de menselijke waardigheid en waarin gestreefd wordt naar solidariteit, gerechtigheid en het algemeen welzijn van eenieder.

Ook dit jaar zal de CJeP haar bijdrage leveren aan het streven van de kerk, met name het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo, om te geraken tot een rechtvaardige samenleving.

Thema’s
De CJeP zal het heel jaar door misstanden in de samenleving bespreken en bespreekbaar maken tegen de achtergrond van de sociale leer. Hiernaast zal zij speciale aandacht besteden aan de onderwerpen kinderarbeid en mensenhandel.

Paus Franciscus heeft zich namelijk vaak uitgelaten tegen mensenhandel, een moderne vorm van slavernij. In zijn nieuwjaarstoespraak dit jaar heeft de paus de wereld nog opgeroepen om nog meer te strijden tegen slavernij en mensenhandel.

Een van de vele “gezichten” van mensenhandel is de ergste vormen van kinderarbeid. Ingeval van kinderarbeid hoeft er echter niet altijd sprake te zijn van mensenhandel. Het misbruik van kinderen, een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, geniet, ongeacht de noemer waaronder het plaats vindt, onze aandacht.

Activiteiten
Hieronder volgen de activiteiten die de CJeP zal ondernemen of initiëren.

  1. Samenstelling en publicatie van een artikel ter bestrijding van kinderarbeid of mensenhandel elk kwartaal. Het doel hiervan is het creëren van momentum voor concrete acties ter bestrijding van mensenhandel.
  2. Besprekingen met coalitie en oppositie om van hen te vernemen hoe zij denken over de bestrijding van kinderarbeid en mensenhandel en om hen, zo nodig, te sensibiliseren hierover. Deze activiteit heeft als doel het op de agenda van zij die de nieuwe regering vormen, houden van deze twee vraagstukken of, voor het geval dit nog niet het geval is, het onder hun aandacht brengen van deze twee vraagstukken.
  3. Bespreking van verschillende actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken via de massamedia het heel jaar door. Het doel hiervan is niet alleen het stimuleren van sociale controle middels het steeds bespreekbaar maken van waarden en normen, maar ook het tot actie stimuleren van o.a. het maatschappelijke middenveld, politici en beleidsmakers.
  4. Informeren van kerkgangers over de vraagstukken waaraan de CJeP aandacht besteed.

Sinds februari 2015 is de samenstelling van de CJeP als volgt:
Mgr. W. de Bekker (voorzitter),
mw. P. Karg (secretaris),
dhr. G. van der San (lid) en
dhr. I. Markiet (lid)